PORTAL AUKCJI NIEPUBLICZNYCH KHW S.A.


Witamy w Portalu Aukcji Niepublicznych KHW S.A.!

System umo¿liwia realizacjê aukcji na dowolny rodzaj sortymentu.

Korzystanie z systemu zosta³o opisane w dziale 330-648-7542.

W razie pytañ i w±tpliwo¶ci proszê skorzystaæ z (630) 332-1307

Uprzejmie informujemy, ¿e z dniem 10 kwietnia 2015 roku, w Portalu Aukcji Niepublicznych KHW S.A. zostanie zablokowana mo¿liwo¶æ nawi±zywania po³±czenia przy wykorzystaniu protoko³ów SSLv2 i SSLv3 na rzecz protoko³u TLSv1.0. Zmiana podyktowana jest wzglêdami bezpieczeñstwa Pañstwa danych.

Przegl±darki Internet Explorer od wersji 7 oraz Mozilla Firefox maj± domyœlnie w³±czony protokó³ TLS v1.0 i w takim przypadku nie trzeba zmieniaæ ¿adnych ustawieñ. Dla starszych wersji Internet Explorer nale¿y zmieniæ ustawienia wg za³±czonej instrukcji.

Wtorek, 23 Pa¼dziernik 2018